گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

تقدیرنامه قابل ترجمه و تأیید است، لکن در صورت قید مدرک تحصیلی تأیید آن منوط به ارائه اصل مدرک مورد استناد است.

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان فنی و حرفه ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید می باشد. اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل ترجمه و تأیید است. چنانچه در کارت مزبور مدرک تحصیلی ذکر شده باشد، ارائه اصل آن الزامی است.