گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود؛ کپی برابر با اصل سند ماالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می شود؛ کپی برابر با اصل سند ماالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.