گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سر دفتر قابل ترجمه و تأیید است به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید الزامی است؛ مثلاً برای اقرار به فرزند خواندگی (رأی دادگاه)، اقرار به تجرد (گواهی تجرد از ثبت احوال)، اقرار به زوجیت (سند ازدواج یا شناسنامه)، اقرار به مالکیت (سند مالکیت) و اقرار به نسبیت (رأی دادگاه).

تعهدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر در صورتی تأیید می شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سر دفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت¬های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد. همچنین وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.

وکالتنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سر دفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد. همچنین وکالتنامه های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی باشد.